Regulamin Mały Memoriał Henryka Guta

Regulamin Małego Memoriału Henryka Guta

ORGANIZATOR

 1. Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

CEL

 1. Integracja lokalnej społeczności.
 2. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu wolnego

TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się 8 września 2022 roku (czwartek) w Siedlcach na stadionie lekkoatletycznym Agencji Rozwoju Miasta Siedlce przy ul. Bolesława Prusa 6.
 2. Biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie lekkoatletycznym, ul. B. Prusa 6. Biuro czynne w dniu zawodów w godz. 9:00-9:45.
 3. Start zawodów nastąpi o godzinie 10:00.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 1 konkurencjach + sztafeta
  1. Biegowe: 60 m, 300 m, 600/1000 m – dla roczników 2012 / 2011 / 2010
  2. Techniczne: skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką palantową, pchnięcie kulą 2 kg i 3 kg (tylko 2010) – dla roczników 2012 / 2011 / 2010
  3. Biegowe: 4×100 m, 100 m, 200 m, 300 m, 600/1000 m – dla roczników 2009 i 2008
  4. Techniczne: skok w dal z belki (narysowana kredą około 1,5 m od piaskownicy), skok wzwyż, pchnięcie kulą 3 kg i 5 kg- dla roczników 2009 i 2008
 2. W zawodach mogą wziąć udział uczniowie urodzeni w roku:
  1. 2012 i młodsi – 4 klasa i młodsi
  2. 2011 – 5 klasa
  3. 2010 – 6 klasa
  4. 2009 – 7 klasa
  5. 2008 – 8 klasa
 3. Każda szkoła, która chce wziąć udział w zawodach ma obowiązek zarejestrować swój udział za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 07 września 2022 do godziny 12:00.
  Link do zapisów konkurencji biegowych
  Link do zapisów konkurencji technicznych
 4. W każdej konkurencji i roczniku szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zawodników
 5. Będzie możliwość dokonania zmian / korekt na miejscu w Biurze Zawodów (08.09.2022 r.
  w godz. 09:00 – 09:45.)
 6. Każdy uczestnik zgłoszony oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
 7. Start w zawodach jest bezpłatny.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. Najlepszych 3 zawodników z podziałem na chłopców i dziewczęta w następujących kategoriach wiekowych otrzymują medale:
  1. 2012 i młodsi
  2. 2011
  3. 2010
  4. 2009 i 2008 – rywalizują razem

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptując Regulamin uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych, w tym do ich udostępnienia w celu zamieszczania wyników z zawodów oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach o umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora.
 1. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom zawodów.
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Małego Memoriału Guta lub odwołania zawodów z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania turnieju.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do 1 dni przed imprezą.
 5. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: rafalwysocki@interia.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, czyli udziału w zawodach, publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Siedleckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 3. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią związanych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział
  w zawodach.
 5. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. Dane osobowe uczestników nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane
  do państw trzecich.
 10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.