Regulamin Siedleckiego Finału Czwartków LA

Regulamin Siedleckiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych

ORGANIZATOR

 1. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o.

CEL

 1. Integracja lokalnej społeczności.
 2. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu wolnego
 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz innym nałogom poprzez włączenie się w akcje społeczną „Pozwól sobie na eMOCje”

TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się 25 sierpnia 2022 roku (czwartek) w Siedlcach na stadionie lekkoatletycznym Agencji Rozwoju Miasta Siedlce przy ul. Bolesława Prusa 6.
 2. Biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie lekkoatletycznym, ul. B. Prusa 6. Biuro czynne w dniu zawodów w godz. 16:00-17:00.
 3. Start zawodów nastąpi o godzinie 17:00.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 2 konkurencjach (jednej technicznej i jednej biegowej):
  1. Biegowe: 60 m, 300 m, 600/1000 m
  2. Techniczne: skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką palantową, pchnięcie kulą, skok o tyczce
 2. W zawodach mogą wziąć udział uczniowie urodzeni w roku:
  1. 2011 i młodsi.
  2. 2010
  3. 2009
 3. Każda osoba, która chce wziąć udział w zawodach ma obowiązek zarejestrować swój udział za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 24 sierpnia 2022 do godziny 24:00. Link do zapisów
 4. Będzie także możliwość rejestracji na miejscu w Biurze Zawodów (25.08.2022 r.
  w godz. 16:00 – 17:00.)
 5. Każdy rodzic/opiekun/trener zgłaszający zawodnika do turnieju zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań dziecka/ucznia do uczestnictwa w zawodach, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 6. Każdy uczestnik zgłoszony oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencje Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o..
 7. Start w zawodach jest bezpłatny.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal.
 2. Najlepszych 3 zawodników z podziałem na chłopców i dziewczęta z każdej kategorii wiekowej otrzyma puchar/medal.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych, w tym do ich udostępnienia w celu zamieszczania wyników z zawodów oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach o umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora.
 1. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom zawodów.
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Siedleckiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych lub odwołania zawodów z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania turnieju.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do 5 dni przed imprezą.
 5. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD@arm.siedlce.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, czyli udziału w zawodach, publikowania ogólnodostępnych list startowych
  oraz wyników, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu
  z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Agencji Rozwoju Miasta Spółka z o.o. tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 3. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią związanych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział
  w zawodach.
 5. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom
  oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane
  na stronie internetowej Organizatora.
 8. Dane osobowe uczestników nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane
  do państw trzecich.
 10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.