Regulamin Czwartków LA

Zasadniczym celem cyklu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie “Sport Dzieci i Młodzieży” jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.

REGULAMIN
Zawodów dziecięcych XXVIII edycji imprezy
pn. “Czwartki Lekkoatletyczne”

 

1. Główny organizator zawodów

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”
ul. Siodlarska 12; 01-464 Warszawa
tel./fax 0-22-740-74-34

 

2. Terminy zawodów

Wrzesień 2021 r.
Październik 2021 r.
Kwiecień 2022 r.
Maj 2022 r.
Czerwiec 2022 r. – finał ogólnopolski

Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia imprez jesiennych, wiosennych oraz finału miejskiego.

Wszyscy organizatorzy mają obowiązek przekazać do Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży” informację o datach, miejscach i godzinach rozpoczęcia zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów powinny być zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem.

Ogólnopolski Finał Grand Prix zorganizowany zostanie w czerwcu 2021 r.
Finały miejskie należy przeprowadzić do 04.06.2021 r.
Listy zgłoszeniowe uczestników na XXVI Finał Ogólnopolski przyjmowane będą do 09.06.2021 r.

 

3. Uczestnicy

Prowadzone zawody są w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:

I grupa wiekowa 13 lat – rocznik 2009
II grupa wiekowa 12 lat – rocznik 2010
III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – rocznik 2011 i młodsi

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.

W Ogólnopolskim Finale Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

 

4. Konkurencje

Prowadzone zawody są w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:

Rocznik 2009:

Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 2kg;

Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 3kg;

Zawodnicy tego rocznika podczas Finałów Ogólnopolskich w konkurencji skoku w dal będą skakać z belki a nie ze strefy.

Rocznik 2010, 2011 i młodsi:

Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez uwzględnienia ich w zawodach Grand Prix.

 

5. Zasady kwalifikacji do Finału Ogólnopolskiego

a) Prawo startu w Finale Ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.

b) Do Finału Ogólnopolskiego kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji.

c) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w Finale Ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.

Ze względu na możliwości finansowe Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w Ogólnopolskim Finale Grand Prix według punktu 5 ppkt b) Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

 

6. Wymogi regulaminowe

Organizatorzy zawodów w poszczególnych miastach mają obowiązek dostarczania protokółów z wynikami zawodów do Stowarzyszenia SDiM najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu. Nie dostarczenie protokółów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione w punktacji Grand Prix.

 

7. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
  • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.
  • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
  • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
  • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.