Regulamin III Charytatywnego biegu Mikołajkowego z Dwójką

Regulamin III Charytatywnego biegu Mikołajkowego z Dwójką

ORGANIZATORZY

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach
 2. Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”

CEL

 1. Wsparcie Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla dzieci.
 2. Promocja dobroczynności.
 3. Integracja lokalnej społeczności.
 4. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu w rodzinny sposób.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 19 grudnia 2021 roku (niedziela) w Siedlcach.
 2. Start i meta będzie znajdować się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2.
 3. Biuro zawodów znajdować się będzie w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach
  Szkolna 2 i czynne będzie w dniu Biegu w godz. 8:00 – 11:30
 4. Start biegu głównego na 5 km nastąpi o godzinie 12:00
 5. Start biegu dla dzieci w wieku 5 lat na dystansie 100 m nastąpi o godzinie 10:00
 6. Start biegu dla dzieci w wieku 6 lat na dystansie 100 m nastąpi o godzinie 10:10
 7. Start biegu dla dzieci w wieku 7 lat na dystansie 100 m nastąpi o godzinie 10:20
 8. Start biegu dla dzieci w wieku 8 lat na dystansie 200 m nastąpi o godzinie 10:30
 9. Start biegu dla dzieci w wieku 9 lat na dystansie 300 m nastąpi o godzinie 10:40
 10. Start biegu dla dzieci w wieku 10 lat na dystansie 500 m nastąpi o godzinie 10:50
 11. Start biegu dla dzieci w wieku 11 lat na dystansie 500 m nastąpi o godzinie 11:00
 12. Start biegu dla dzieci w wieku 12 lat na dystansie 600 m nastąpi o godzinie 11:10
 13. Start biegu dla dzieci w wieku 13 lat na dystansie 800 m nastąpi o godzinie 11:20
 14. Start biegu dla dzieci w wieku 14-15 lat na dystansie 1000 m nastąpi o godzinie 11:35
 15. Kategorie wiekowe będą nagradzane tylko wtedy, kiedy wystartuje w kat. minimum 10 osób.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Bieg główny odbędzie się na dystansie ok. 5 km.
  1. Trasa nieatestowana.
  2. Start i meta przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2.
 2. Trasa będzie prowadzić ulicami: Szkolna – Władysława Reymonta – Cmentarna – Piaskowa – Spokojna – Kazimierza Przerwy-Tetmajera – Szkolna. (2 pętle po 2,5 km)
 3. W Biegu głównym może wziąć udział każdy, kto w dniu zawodów ukończył 16 lat.
 4. Limit uczestników na wszystkie biegi wynosi 300 osób.
 5. Każdy zawodnik startujący w biegu ma obowiązek zarejestrować swój udział za pośrednictwem formularza elektronicznego, a w przypadku wolnych miejsc w Biurze Zawodów w dniu biegu, w godz. 8:00 – 11:30
 6. Zgłoszenia internetowe i opłaty będą przyjmowane wyłącznie do dnia 03.12.2021 r. do godz. 24.00. Decyduje data wpływu na konto.
 7. Każdy zawodnik przed biegiem zobowiązany jest do odebrania numeru startowego i podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 8. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Biegu.
 9. Każdy zawodnik zobowiązuje się do wpłacenia opłaty startowej (minimum 30 zł). Zachęcamy jednak do większych wpłat. Zebrane pieniądze zostaną przekazane w 100% na pomoc Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla dzieci.
 10. Opłatę startową należy wpłacić na konto Siedleckiego Klubu Sportowego FENIKS poprzez formularz zgłoszeniowy podany wyżej lub uiścić gotówką bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu.

Dane do przelewu:

Siedlecki Klub Sportowy FENIKS

Nr rachunku: 40 1050 1953 1000 0090 3054 7161

Tytułem: Bieg charytatywny, opłata za (imię i nazwisko uczestnika biegu)

 1. Organizatorzy nie wystawiają faktur VAT za udział w imprezie.
 2. Organizator dopuszcza start osób z kijami Nordic Walking.

 

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje numer startowy, agrafki, medal na mecie.
 2. Prowadzony będzie elektroniczny oraz ręczny pomiar czasu.
 3. W trakcie wszystkich biegów będą obowiązywały następujące klasyfikacje:
  1. Najszybszy Mikołaj (miejsca 1-3)
  2. Najszybsza Śnieżynka (miejsca 1-3)
 4. Dodatkowo będzie przeprowadzona kategoria:
 5. Najciekawsze przebranie Mikołaja
 6. Najciekawsze przebranie Śnieżynki

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii.
 2. Na terenie wydarzenia wszyscy uczestnicy są zobowiązani do utrzymywania 2-metrowego dystansu społecznego.
 3. Każdy zawodnik powinien być zaopatrzony w maseczkę przez cały czas trwania imprezy, może ją zdjąć wyłącznie na czas biegu.
 4. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 5. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom biegu.
 6. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas biegu.
 7. Każdy uczestnik startujący w biegu zobowiązany jest do przyczepienia numeru startowego w widocznym miejscu z przodu.
 8. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Biegu, formy biegu (na bieg wirtualny) lub odwołania Biegu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania Biegu.
 10. W przypadku organizacji Biegu Wirtualnego, organizator poinformuje wszystkich uczestników drogą mailową oraz za pośrednictwem komunikatów na stronie internetowej Organizatora o formie odbioru pakietów startowych i zmienionych zasadach biegu.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do 5 dni przed imprezą.
 12. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.