Regulamin V Charytatywnego biegu Mikołajkowego z Dwójką

V Charytatywnego Biegu Mikołajkowego z Dwójką

ORGANIZATORZY

 1. Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach.
 3. Fundacja MKL Dzieciom

CEL

 1. Wsparcie w leczeniu Wiktora Zawadzkiego.
 2. Promocja dobroczynności.
 3. Promocja Miasta Siedlce
 4. Integracja lokalnej społeczności.
 5. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu w rodzinny sposób.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 03 grudnia 2023 roku (niedziela) w Siedlcach.
 2. Start i meta będzie znajdować się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach
  Szkolna 2.
 3. Biuro zawodów znajdować się będzie w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach
  Szkolna 2 i czynne będzie w dniu Biegu w godz. 8:30 – 11:30
 4. 12:00 – Start biegu głównego na 5 km
 5. 12:02 – Start Marszu Nordic Walking na 2,5 km
 6. 12:02 – Start Marszu rodzinnego na 2,5 km
 7. 10:00 – Start biegu dziewczynek w wieku 5 lat na dystansie 150 m (2018 rok urodzenia)
 8. 10:05 – Start biegu chłopców w wieku 5 lat na dystansie 150 m (2018 rok urodzenia)
 9. 10:10 – Start biegu dziewczynek w wieku 6 lat na dystansie 150 m (2017)
 10. 10:15 – Start biegu chłopców w wieku 6 lat na dystansie 150 m (2017)
 11. 10:20 – Start biegu dla dziewczynek w wieku 7 lat na dystansie 150 m (2016)
 12. 10:25 – Start biegu dla chłopców w wieku 7 lat na dystansie 150 m (2016)
 13. 10:30 – Start biegu dla dziewczynek w wieku 8 lat na dystansie 200 m (2015)
 14. 10:35 – Start biegu dla chłopców w wieku 8 lat na dystansie 200 m (2015)
 15. 10:40 – Start biegu dla dziewczynek w wieku 9 lat na dystansie 300 m (2014)
 16. 10:45 – Start biegu dla chłopców w wieku 9 lat na dystansie 300 m (2014)
 17. 10:50 – Start biegu dla dziewczynek w wieku 10 lat na dystansie 500 m (2013)
 18. 10:55 – Start biegu dla chłopców w wieku 10 lat na dystansie 500 m (2013)
 19. 11:00 – Start biegu dla dziewczynek w wieku 11 lat na dystansie 500 m (2012)
 20. 11:05 – Start biegu dla chłopców w wieku 11 lat na dystansie 500 m (2012)
 21. 11:10 – Start biegu dla dziewczynek w wieku 12 lat na dystansie 600 m (2011)
 22. 11:15 – Start biegu dla chłopców w wieku 12 lat na dystansie 600 m (2011)
 23. 11:30 – Dekoracje kategorii dzieci
 24. 13:00 – Dekoracja biegu głównego oraz Nordic Walking

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Bieg główny odbędzie się na dystansie ok. 5 km.
  1. Trasa nieatestowana.
  2. Start i meta przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2.
 2. Trasa będzie prowadzić ulicami: Szkolna – Władysława Reymonta – Cmentarna – Piaskowa – Spokojna – Kazimierza Przerwy-Tetmajera – Szkolna. (2 pętle po 2,5 km)
 3. W Biegu głównym na 5 km może wziąć udział każdy, kto w dniu zawodów ukończył 12 lat.
 4. W Marszu Nordic Walking oraz Marszu Rodzinnym może wziąć udział każdy.
  1. Osoby poniżej 12 roku życia muszą być na trasie pod opieką osoby pełnoletniej.
  2. Trasa marszu – jedna pętla biegu głównego.
 5. Limit uczestników na wszystkie biegi/marsze wynosi 300 osób.
 6. Każdy zawodnik startujący w biegu ma obowiązek zarejestrować swój udział za pośrednictwem formularza elektronicznego, a w przypadku wolnych miejsc w Biurze Zawodów w dniu biegu, w godz. 8:00 – 11:30
 7. Zgłoszenia internetowe i opłaty będą przyjmowane wyłącznie do dnia 02.12.2023 r. do godz. 24.00. Decyduje data wpływu na konto.
 8. Każdy zawodnik przed biegiem zobowiązany jest do odebrania numeru startowego i podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 9. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Biegu.
 10. Każdy zawodnik zobowiązuje się do wpłacenia opłaty startowej (minimum 30 zł). Zachęcamy jednak do większych wpłat. Zebrane pieniądze zostaną przekazane w 100% na pomoc w leczeniu Wiktora Zawadzkiego.
 11. Opłatę startową należy wpłacić na konto Siedleckiego Klubu Sportowego FENIKS lub uiścić gotówką bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu.

Dane do przelewu:

Siedlecki Klub Sportowy FENIKS

Nr rachunku: 40 1050 1953 1000 0090 3054 7161

Tytułem: Bieg charytatywny, opłata za (imię i nazwisko uczestnika biegu)

 1. Organizatorzy nie wystawiają faktur VAT za udział w imprezie.
 2. Organizator dopuszcza start osób z kijami Nordic Walking.

 

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje numer startowy, agrafki, medal na mecie.
 2. W trakcie wszystkich biegów oraz marszu nordic walking będą obowiązywały następujące klasyfikacje:
  1. Najszybszy Mikołaj (miejsca 1-3)
  2. Najszybsza Śnieżynka (miejsca 1-3)
 3. Dodatkowo będzie przeprowadzona kategoria:
 4. Najciekawsze przebranie Mikołaja
 5. Najciekawsze przebranie Śnieżynki

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptując Regulamin uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych, w tym do ich udostępnienia w celu zamieszczania wyników z zawodów oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach o umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora.
 3. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom zawodów.
 4. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu V Charytatywnego Biegu Mikołajkowego z Dwójką lub odwołania zawodów z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania turnieju.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do 2 dni przed imprezą.
 7. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Siedlecki Klub Sportowy FENIKS. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: r.wysocki@fenikssiedlce.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Siedlecki Klub Sportowy FENIKS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, czyli udziału w zawodach, publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Siedleckiego Klubu Sportowego FENIKS tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 3. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią związanych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział
  w zawodach.
 5. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. Dane osobowe uczestników nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane
  do państw trzecich.
 10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.