Regulamin Czwórboju LA

Regulamin Mistrzostw Siedlec w Czwórboju LA klas 4 i młodszych

ORGANIZATORZY

 1. Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”

CEL

 1. Integracja lokalnej społeczności.
 2. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu.
 3. Promocja wielobojów lekkoatletycznych jako wszechstronnych form ruchu.
 4. Świętowanie 110 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się 07 czerwca 2022 roku (wtorek) w Siedlcach w na stadionie lekkoatletycznym Agencji Rozwoju Miasta Siedlce przy ul. Bolesława Prusa 6.
 2. Biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Bolesława Prusa 6.
 3. Start zawodów nastąpi o godzinie 09:30.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik będzie miał do zaliczenia 4 konkurencje:
  1. Bieg na 60 m
  2. Skok w dal / skok wzwyż
  3. Rzut piłeczką palantową
  4. Bieg na 600 m
 2. Wyniki z każdej konkurencji będą przeliczane na punkty według tabel Czwartków LA.
 3. W zawodach mogą wziąć udział uczniowie urodzeni w roku 2011 i młodsi.
 4. Limit uczestników wynosi 100 osób.
 5. Każdy szkoła zgłaszająca uczestników do zawodów ma obowiązek zarejestrować swój udział za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 06 czerwca 2022 do godziny 22:00.
 6. Każda nauczyciel zgłaszający do turnieju zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań uczniów do uczestnictwa w zawodach, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 7. Każdy uczestnik zgłoszony oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Siedlecki Klub Sporty FENIKS z siedzibą w Siedlcach.
 8. Start w zawodach jest bezpłatny.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal.
 2. Najlepszych 6 zawodników z podziałem na chłopców i dziewczęta otrzyma puchar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 2. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom zawodów.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu czwórboju LA lub odwołania zawodów z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania turnieju.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do 5 dni przed imprezą.
 6. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.