Regulamin Czwórboju LA

Regulamin III Mistrzostw Siedlec w Czwórboju Lekkoatletycznym

ORGANIZATORZY

 1. Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”

CEL

 1. Integracja lokalnej społeczności.
 2. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu.
 3. Promocja wielobojów lekkoatletycznych jako wszechstronnych form ruchu.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się 10 czerwca 2024 roku (poniedziałek) w Siedlcach w na stadionie lekkoatletycznym Agencji Rozwoju Miasta Siedlce przy ul. Bolesława Prusa 6.
 2. Biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Bolesława Prusa 6.
 3. Start zawodów nastąpi o godzinie 10:00.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik będzie miał do zaliczenia 4 konkurencje:
  1. Bieg na 60 m
  2. Skok w dal / skok wzwyż
  3. Rzut piłeczką palantową / pchnięcie kulą (dla klas 6)
  4. Bieg na 600 m
 2. Wyniki z każdej konkurencji będą przeliczane na punkty według tabel Czwartków LA.
 3. W zawodach mogą wziąć udział uczniowie urodzeni w roku 2011 i młodsi.
 4. Limit uczestników wynosi 250 osób.
 5. Każdy szkoła zgłaszająca uczestników do zawodów ma obowiązek zarejestrować swój udział za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 8 czerwca 2024 do godziny 22:00.
 6. Każda nauczyciel zgłaszający do turnieju oświadcza, że osoby startujące nie mają przeciwwskazań  do uczestnictwa w zawodach.
 7. Każdy uczestnik zgłoszony oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Siedlecki Klub Sporty FENIKS z siedzibą w Siedlcach.
 8. Start w zawodach jest bezpłatny.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal.
 2. Najlepszych 6 zawodników z podziałem na: chłopców i dziewczęta, rok urodzenia (2011, 2012, 2013 i młodsi) otrzyma puchar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 2. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom zawodów.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu czwórboju LA lub odwołania zawodów z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania turnieju.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych, w tym do ich udostępnienia w celu zamieszczania wyników z zawodów oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach o umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do 5 dni przed imprezą.
 7. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Siedlecki Klub Sportowy FENIKS. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: r.wysocki@fenikssiedlce.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Siedlecki Klub Sportowy FENIKS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, czyli udziału w zawodach, publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Siedleckiego Klubu Sportowego FENIKS. tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 3. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią związanych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w zawodach.
 5. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. Dane osobowe uczestników nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane
  do państw trzecich.
 10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.