Regulamin

Regulamin Międzypokoleniowego Turnieju w Badmintona

ORGANIZATORZY

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach
 2. Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”

CEL

 1. Integracja lokalnej społeczności.
 2. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu w rodzinny sposób.
 3. Świętowanie 110 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Turniej odbędzie się 22 maja 2022 roku (niedziela) w Siedlcach w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach, przy ul. Szkolnej 2.
 2. Biuro zawodów znajdować się będzie w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach
  Szkolna 2 i będzie czynne od godziny 12:00.
 3. Start turnieju nastąpi o godzinie 12:30.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Turniej rozegrany zostanie na boiskach o wymiarze 12 m długości na 6 m szerokości.
 2. Rywalizacja będzie przebiegać na zasadzie gry deblowej (2×2).
 3. Różnica wieku między zawodnikami 1 drużyny musi wynosić minimum 10 lat.
 4. W turnieju nie ma limitów wiekowych.
 5. Limit uczestników wynosi 48 osób (24 drużyny).
 6. Każdy zawodnik startujący w turnieju ma obowiązek zarejestrować swój udział za pośrednictwem formularza elektronicznego, a w przypadku wolnych miejsc w Biurze Zawodów w dniu zawodów, w godz. 12:00 – 12:30.
 7. Zgłoszenia internetowe i opłaty będą przyjmowane wyłącznie do dnia 20.05.2022 r. do godz. 24.00.
 8. Każdy zawodnik przed turniejem zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 9. Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Siedlecki Klub Sporty FENIKS z siedzibą w Siedlcach oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Siedlcach.
 10. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w turnieju.
 11. Start w turnieju jest bezpłatny.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal.
 2. Najlepsze 3 zespoły otrzymają puchary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii.
 2. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 3. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom biegu.
 4. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Biegu, formy biegu (na bieg wirtualny) lub odwołania Biegu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania turnieju.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do 5 dni przed imprezą.
 7. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.