Regulamin

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Siedlec Szkół Podstawowych w Badmintona

ORGANIZATORZY

 1. Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”

PARTNER

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

CEL

 1. Integracja lokalnej społeczności.
 2. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu.
 3. Wyłonienie najlepszych drużyn szkół podstawowych w badmintona.
 4. Promocja badmintona na terenie miasta Siedlce.
 5. Promocja Miasta Siedlce, jako miasta wspierającego aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Turniej odbędzie się 12 czerwca 2024 roku (środa) w Siedlcach w Hali Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach, ul. Szkolna 2
 2. Start turnieju nastąpi o godzinie 10:00.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Turniej rozegrany zostanie na boiskach o wymiarze 11,6 m długości na 5,18 m szerokości.
 2. Rywalizacja będzie przebiegać na zasadzie gry singlowej.
 3. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 6 i młodsi to jest urodzeni w latach: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 4. Limit uczestników wynosi 60 osób.
 5. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę osób.
 6. Mecze będą rozgrywane do 15 punktów. Aby wygrać mecz, różnica musi wynosić minimum 2 punkty.
 7. Jeśli, któryś zawodnik zdobędzie 21 punkt jako pierwszy – wygrywa, bez względu na brak różnicy 2 punktów.
 8. W przypadku stanu 1:1 następuje tie-break do 15 punktów.
 9. Zgłoszenia internetowe i opłaty będą przyjmowane wyłącznie do dnia 11.06.2024 r. do godz. 24.00.
 10. Każdy opiekun/nauczyciel przed turniejem zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 11. Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Siedlecki Klub Sporty FENIKS z siedzibą w Siedlcach.
 12. Start w turnieju jest bezpłatny.
 13. Obowiązują przepisy gry w badmintona:
  1. Serwowanie poniżej klatki piersiowej.
  2. Pierwszy serwis po zyskaniu punktu jest zawsze z prawego pola.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal.
 2. Najlepszych 3 zawodników z podziałem na chłopców i dziewczęta otrzymają puchary.
 3. Szkoły, z których drużyny z podziałem na chłopców i dziewczęta, zajmą miejsca na podium, otrzymają nagrody finansowe do wykorzystania na zakup sprzętu sportowego:
  1. 1 miejsce – 250 zł
  2. 2 miejsce – 150 zł
  3. 3 miejsce – 100 zł

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii.
 2. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 3. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom turnieju.
 4. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju lub odwołania Biegu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania turnieju.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do 2 dni przed imprezą.
 7. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Siedlecki Klub Sportowy FENIKS. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: rafalwysocki@interia.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Siedlecki Klub Sportowy FENIKS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, czyli udziału w zawodach, publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Siedleckiego Klubu Sportowego FENIKS. tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 3. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią związanych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział
  w zawodach.
 5. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. Dane osobowe uczestników nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane
  do państw trzecich.
 10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.