Regulamin

Regulamin Biegów 3-cio majowych
oraz
Mistrzostw Siedlec na 1 milę o puchar Prezydenta Miasta Siedlce

ORGANIZATORZY

 1. Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

CEL

 1. Upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 2. Promocja Miasta Siedlce
 3. Integracja lokalnej społeczności.
 4. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu w rodzinny sposób.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 03 maja 2024 roku (piatek) w Siedlcach.
 2. Start i meta będzie znajdować się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Bolesława Prusa 6.
 3. Biuro zawodów będzie znajdować się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Bolesława Prusa 6 – w godzinach 11:00 – 14:00
 4. Start biegu na 1 milę nastąpi o 14:00
 5. Start biegu dla dzieci w wieku 7-8 lat (1-2 klasa) na dystansie 300 m nastąpi o godzinie 12:30
 6. Start biegu dla dzieci w wieku 9-10 lat (3-4 klasa) na dystansie 500 m nastąpi o godzinie 12:40
 7. Start biegu dla dzieci w wieku 11-12 lat (5-6 klasa) na dystansie 500 m nastąpi o godzinie 12:50
 8. Start biegu dla dzieci w wieku 13-14 lat (7-8 klasa) na dystansie 1000 metrów nastąpi o godzinie 13:30
 9. Start biegu dla dzieci w wieku 15 lat i starsi (szkoły średnie) na dystansie 1000 metrów nastąpi o godzinie 13:40
 10. Start biegu kat. osoby z niepełnosprawnościami na dystansie 500 m nastąpi o godzinie 13:00
 11. Start sztafety rodzinnej na dystansie 3×400 m nastąpi o godzinie 13:15

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Mistrzostwa Siedlec na 1 milę o puchar Prezydenta Miasta Siedlce zostaną rozegrane na dystansie 1 mili = 1609 m, na stadionie lekkoatletycznym
 2. Sztafeta rodzinna może się składać z: jednego: rodzica, prawnego opiekuna, babci lub dziadka oraz dwójki dzieci lub wnuczków do 13 roku życia.
 3. W biegu głównym na 1 milę może wziąć udział każdy.
 4. Limit uczestników na wszystkie biegi wynosi 300 osób.
 5. Każdy zawodnik startujący w biegu ma obowiązek zarejestrować swój udział za pośrednictwem formularza elektronicznego, a w przypadku wolnych miejsc w Biurze Zawodów w dniu biegu, w godz. 11:00 – 14:00
 6. Zgłoszenia internetowe i opłaty będą przyjmowane wyłącznie do dnia 02.05.2024 r. do godz. 24.00.
 7. Każdy zawodnik przed biegiem zobowiązany jest do odebrania numeru startowego i podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 8. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Biegu.
 9. Udział w biegach towarzyszących jest BEZPŁATNY
 10. Start w Mistrzostwach Siedlec na 1 milę wynosi 10 zł.
 11. Opłatę startową należy wpłacić na konto Siedleckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki poprzez formularz zgłoszeniowy podany wyżej lub uiścić gotówką bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu.

Dane do przelewu:

Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

Nr rachunku: 12 9194 0007 0000 1557 2000 0010

Tytułem: Mistrzostwa Siedlec na 1 milę, opłata za (imię i nazwisko)

 1. Organizatorzy nie wystawiają faktur VAT za udział w imprezie.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. W każdy uczestnik otrzymuje numer startowy, agrafki.
 2. Na mecie wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal.
 3. W biegu głównym prowadzony będzie ręczny pomiar czasu.
 4. W trakcie wszystkich biegów nagradzane pucharami będą miejsca 1-3 z podziałem na chłopców i dziewczęta
 5. Szkoły, które uzyskają największą ilość punktów otrzymają puchary. Obowiązuje podział na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz chłopców i dziewcząt.
 6. W Mistrzostwach Siedlec na 1 milę przewidziane są następujące kategorie:
  1. mężczyźni
  2. kobiety.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptując Regulamin uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych, w tym do ich udostępnienia w celu zamieszczania wyników z zawodów oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach o umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora.
 3. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom zawodów.
 4. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Biegu 3go maja lub odwołania zawodów z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania turnieju.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do 1 dni przed imprezą.
 7. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: biuro@rwysocki.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, czyli udziału w zawodach, publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Siedleckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 3. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią związanych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział
  w zawodach.
 5. Każdy uczestnik zawodów posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. Dane osobowe uczestników nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane
  do państw trzecich.
 10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.